Je nejvyšším orgánem OSD mezi sjezdy, který se koná jednou za rok.

Projednává a schvaluje

  • rozpočet svazu na kalendářní rok
  • výsledky hospodaření svazu za kalendářní rok
  • aktuální otázky OSD a schvaluje cíle OSD na další období
  • volební řád pro volbu členů předsednictva a revizní komise OSD

Additional information