Tento poměrně nový institut práva řeší zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Cílem oddlužení je sociální podpora dlužníka. Umožňuje mu začít „znovu, lépe a bez dluhů“. Současně představuje i snížení veřejných nákladů na soudní a exekuční řízení.

Oddlužení umožňuje dlužníkům, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům (tzn. věřitelům, jejichž pohledávky nejsou zajištěny např. zástavním právem nebo podobným institutem – tyto závazky musí být uspokojeny v plné výši) uhradit alespoň 30% jejich pohledávek. A to dvěma způsoby: buď zpeněžením veškerého majetku, nebo vytvořením splátkového kalendáře v trvání nejdéle 5 let.

Po splnění podmínek oddlužení je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Nesmí se však jednat o nepoctivý záměr dlužníka. Navíc se musí dlužník po celou dobu 5 let podrobovat dohledu plnění a majetkových poměrů ze strany insolvenčního správce.

 Toto řešení je však pouze krajní možnost. Jedná se o velkou zátěž pro osobu dlužníka i pro celou jeho rodinu. Nejdříve je lepší zvážit, zda neexistuje ještě jiné řešení (např. konsolidace půjček, tzn. sloučení do jedné, prodej části majetku nebo pracovní přivýdělek). Rozhodně není řešením si na splacení brát další půjčky a vytloukat tak klín klínem!

 Na možnost oddlužení nelze spoléhat a vždy je třeba chovat se tak, aby případné dluhy nevznikly!

 Kdy požádat o oddlužení

 Dlužník je v tzv. úpadku (což je základní předpoklad oddlužení) v případě, kdy:

 • má více věřitelů (minimálně 2)
 • peněžité dluhy, které jsou po splatnosti po dobu delší než 30 dnů
 • tyto závazky není schopen plnit (je v platební neschopnosti)

 Dlužník může být i v hrozícím úpadku, což znamená, že vzhledem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

 Výhody a nevýhody

 Zřejmou výhodou je:

 • rozložení splátek do dlouhého časového úseku
 • možné odpuštění až 70% dluhů
 • úroky z prodlení a další příslušenství pohledávek již dále nenarůstají
 • oddlužení zastaví probíhající exekuce a ochrání dlužníka před nařízením exekucí nových
 • při plnění splátkového kalendáře nebude rozprodán dlužníkův nezajištěný majetek
 • bez větších problémů lze žít obvyklým způsobem, na který je dlužník zvyklý

 Na druhé straně nevýhody jsou:

 • omezení nakládání s majetkem (nelze snížit jeho hodnotu)
 • započítání všech ostatních příjmů (výhry z loterií, dědictví, prodej věcí, dary)
 • figurování dlužníkova jména ve veřejném insolvenčním rejstříku
 • životní potřeby budou uspokojovány z nezabavitelného minima po celou dobu 5 let

 

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení podává dlužník současně s insolvenčním návrhem a to na předepsaném formuláři, který naleznete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti: www.insolvencni-zakon.justice.cz. Návrh na povolení oddlužení nemůže za něho podat někdo jiný (např. věřitel).

Návrh se podává ke krajskému soudu, pod který spadá místo dlužníkova bydliště.

Vyplňuje se zejména:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
 • údaje o všech očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
 • údaje o všech příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 • návrh způsobu oddlužení (musí být reálný a musí uspokojovat alespoň 30% závazků)
 • podpis dlužníkova manžela/-ky s výslovným uvedením, že s povolením oddlužení souhlasí. Podpis musí být úředně ověřen.
 • případné podpisy osob ochotných se zavázat jako spoludlužníci nebo ručitelé. Podpisy i zde musí být úředně ověřeny.

 K návrhu se musí přiložit:

 • seznamy majetku (doba pořízení, pořizovací cena, odhad obvyklé ceny) a závazků (tj. dluhů) s upřesněním věřitelů
 • doklady o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele s tím, že obdrží plnění nižší než 30% pohledávky. Podpis musí být úředně ověřen.

 Je třeba prokázat poctivou a upřímnou snahu své závazky vypořádat.

 

Insolvenční řízení

 

Jedná se o soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a způsob jeho řešení. Po podání insolvenčního návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení soud během několika hodin od podání oznámí tzv. vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení, kterou zveřejní v insvolvenčním rejstříku, tím jsou spojené účinky zahájení insolvenčního řízení.

Poté soud zkoumá majetkové poměry dlužníka na základě jím předložených dokumentů. V lepším případě soud rozhodne o povolení oddlužení. Usnesením ustanoví tzv. insolvenčního správce, který bude mít daný případ na starosti.

O způsobu oddlužení rozhoduje schůze věřitelů, kteří přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení. Schůzi svolává soud a přítomní věřitelé hlasují, zda povolí plán oddlužení se splátkovým kalendářem nebo zda bude majetek dlužníka prodán a výtěžek rozdělen.

Pokud věřitelé, kteří své pohledávky přihlásili, nebudou na schůzi věřitelů přítomni a ani nevyužijí práva hlasování písemně, rozhoduje o způsobu řešení soud, přičemž vezme v úvahu zprávu insolvenčního správce s jeho vyjádřením ke způsobu řešení úpadku.

 

Úspěšný výsledek

Pokud je oddlužení schváleno, je sestaven splátkový kalendář na dobu pěti let, během nichž se věřitelům odevzdává značná část příjmů, podobně jako tomu je u exekuce. Výše splátky se určuje i podle počtu vyživovaných osob.

Peněžní prostředky dlužníka poté spravuje insolvenční správce. Na účet věřitelů měsíčně zasílá stanovené splátky.

Po dobu trvání účinků oddlužení (5 let) je dlužník povinen:

 • vykonávat výdělečnou činnost, v případě ztráty zaměstnání usilovat o získání nového
 • neodmítat splnitelné možnosti obstarání příjmů
 • zpeněžovat mimořádné příjmy získané dědictvím, dary apod. a tyto částky použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře
 • bez zbytečného odkladu oznamovat změnu svého bydliště a zaměstnání
 • předkládat přehled svých příjmů (např. daňová přiznání)
 • nezatajovat žádné příjmy
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody
 • chovat se tak, aby nevznikaly nové závazky

Pokud bude dlužník poctivě plnit plán oddlužení po dobu 5 let a uhradí věřitelům minimálně 30% všech svých závazků, rozhodne soud o osvobození zbylých 70% neuspokojených pohledávek.

Rada na závěr

V této souvislosti je třeba upozornit na různé společnosti, které nabízejí pomoc při oddlužení. Lákavá hesla typu „zbavíme Vás všech dluhů navždy a zadarmo“ nalezneme na internetu i na různých letáčcích. Tyto agentury s Vámi proberou Vaší situaci, sepíší s Vámi insolvenční žádost spolu s návrhem na povolení oddlužení a provedou Vás celým procesem. Pokud se pro jejich služby rozhodnete, je potřeba vybírat pečlivě, nenechat se nalákat výhodnou cenou a dát na dobré reference. I v této oblasti se najdou jedinci, kteří využijí tíživých životních nesnází a snaží se na tom vydělat.

Porada s odborníkem (buď se společností zabývající se oddlužováním, či s advokátem) je však jistě na místě.

Bližší informace:

 www.insolvencni-zakon.justice.cz, zde naleznete jednak:

 • nezbytné informace
 • insolvenční zákon
 • potřebné formuláře a vzory
 • kalkulátor splátek, který orientačně vypočte jak vysokou částku lze měsíčně splácet
 • seznam insolvenčních správců
 • insolvenční rejstřík, kde jsou veškeré informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiné písemnosti. Proto je potřeba tento rejstřík stále sledovat.

Zpracovala: Mgr. Theodora Čáslavská

 

Additional information