Odborový svaz dopravy se ostře ohradil nejen z důvodu toho, že navrhovaná změna se výsostně dotýká pracovních a sociálních podmínek řidičů, ale zejména i z toho důvodu, že předložený návrh nebyl řádně projednán se sociálními partnery. Vyvstávají tedy vážné obavy, že vláda nepostupuje ani v intencích sociálního dialogu, ani v kontextu aplikovatelných základních principů a cílů práva Evropské unie, jak je vtěleno v § 1 zákona č. 361/2000 Sb. Předmětný poslanecký návrh vznikl dne 20. 12. 2018 a dne 4. 1. 2019 bylo negativní stanovisko OSD k tomuto návrhu zasláno všem členům vlády ČR. Současně dne 7. 1. 2019 bylo stanovisko plně podpořeno na jednání Legislativní rady ČMKOS. Dne 11. 1. 2019 vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko a dne 14. 1. 2019 bylo stanovisko OSD projednáno na  Pracovním týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu, přičemž negativní stanovisko sociálních partnerů bude projednáno na  Plenární schůzi RHSD ČR dne 21. 1. 2019. Odborový svaz dopravy se bude i nadále zasazovat proti jakýmkoliv náhlým úpravám právního předpisu bez řádného projednání se sociálními partnery a bude nekompromisně hájit zájmy řidičů, v daném případě poslanecký návrh ostatně nekonvenuje ani zájmům zaměstnavatelů. Odkaz na tiskový výstup ČMKOS naleznete zde. Otevřený dopis předsedy OSD v příloze.

Additional information