Z iniciativy Odborového svazu dopravy se dne 3.2.2017 uskutečnilo jednání předsedy Odborového svazu dopravy s předsedkyní Asociace krajů ČR a hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Vildumetzovou.

Jednání se také zúčastnil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák.

Předseda OSD paní předsedkyni AK ČR informoval o množství problémů, které se vyskytují při realizaci platných nařízení vlády o zvýšení mezd řidičů autobusů, především ze strany krajů.


Původně spatřovaly kraje problém k poskytnutí potřebných finančních prostředků firmám na dohodnuté navýšení mezd v legislativní oblasti. Poté, co byl problém po jednání představitelů OSD, Ministerstva práce a sociálních a Ministerstva pro místní rozvoj zásadně vyřešen, volají některé kraje po tom, aby jim finanční prostředky poskytl v plné výši stát. Obdobně se v některých případech chovají i členové Svazu měst a obcí ČR.


Předseda OSD paní předsedkyni AK ČR vysvětlil celý průběh vyjednávání, které vedlo k přijetí příslušných nařízení vlády, zdůraznil, že zástupci Asociace krajů se zúčastňovali všech jednání, s jeho výsledky byli srozuměni a veřejně deklarovali, že jsou připraveni potřebné navýšené finanční prostředky poskytnout. Připomněl, že především kraje se organizováním soutěží na nejnižší nabídkovou cenu nejvýznamněji podílely na devastaci mezd v dopravě cestujících a po dobu platnosti obchodních smluv bylo téměř znemožněno kolektivní vyjednávání o mzdách.

Dále zdůraznil, že nařízeními vlády bylo řidičům veřejně přislíbeno výrazné zvýšení mezd, které nyní všichni řidiči očekávají. Pokud k němu nedojde kvůli postupu krajů, nebo kvůli postupu zaměstnavatelů, reálně hrozí zásadní sociální konflikt.


Paní předsedkyně AK ČR potvrdila, že dopravní obslužnost považuje za nepostradatelnou veřejnou službu, v rámci Karlovarského kraje její financování úspěšně řeší a snaží se působit i na představitele ostatních krajů, aby došlo k výraznému navýšení mezd řidičů.

Sdělila, že dne 20.2.2017 bude jednat s předsedou vlády o možnosti participace státu na navýšených nákladech krajů na zajišťování dopravní obslužnosti.


Předseda Odborového svazu dopravy a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR se shodli, že vzhledem k důležitosti problému a hrozbě sociálních konfliktů, budou prosazovat projednání celé problematiky na Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se koná dne 20.2.2017 od 16:00 hodin.


Předseda OSD zopakoval, že dopravní obslužnost jako veřejná služba je zajišťována prostřednictvím přetěžovaných, špatně ohodnocených zaměstnanců, kteří jsou rozhodnuti z dopravních firem i nadále odcházet za méně náročnou a lépe ohodnocenou prací, nebo prosazovat své oprávněné zájmy všemi dostupnými legálními prostředky.


Paní předsedkyně AK ČR jasně deklarovala, že je jejím cílem dosáhnout slíbeného navýšení mezd, zajištění dopravní obslužnosti, a že rozhodně preferuje řešení před sociálními konflikty.


Předsednictvo Odborového svazu dopravy již dříve přijalo své usnesení, že rozhodne o dalším postupu OSD, který může znamenat i vyhlášení lokálních protestních akcí, případně i konání celorepublikové stávky.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy


Additional information