TISKOVÁ ZPRÁVA

Email Tisk PDF

TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 24.5.2016


Dne 9.5.2016 se konalo jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu za účasti ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, předsedy OSD Luboše Pomajbíka a prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslava Hanáka.

Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu se neshodl na tom, jakým opatřením zvýšit mzdy řidičů zajištujících dopravní obslužnost krajů.

Sociální partneři se však shodli na tom, že mzdy řidičů je nutné upravit, a současně na tom, že Metodické doporučení MMR pro zadávání veřejných zakázek není řešením. Jednak není pro kraje závazné, jednak je nelze uplatnit na již uzavřené smlouvy.

Další jednání již za účasti premiéra proběhne 18. května na Plenární schůzi tripartity.


Dne 18.5.2016 se konalo jednání Plenární schůze RHSD ČR, kterého se také zúčastnili premiér vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, ministr dopravy Ing. Dan Ťok a předseda OSD Luboš Pomajbík.

Projednávání problematiky zvýšení mezd řidičů autobusů zajišťujících dopravní obslužnost byl věnován skutečně podstatný časový prostor, ale opakovaně nedošlo k dohodě, jakým opatřením mzdy zvýšit.

Ministr dopravy opět, a bohužel opět zcela mimo realitu, doporučil, aby odbory úroveň mezd řešily se stranou zaměstnavatelů.


Dne 24.5.2016 se konalo jednání Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů, které se zúčastnil jako host premiér vlády Mgr. Bohuslav Sobotka.

Na projednání problematiky zvýšení mezd řidičů autobusů zajišťujících dopravní obslužnost nebyl prostor, nedošlo ani k očekávanému jednání, tudíž nedošlo ani k dohodě, jakým opatřením mzdy zvýšit.


Na den 25.5.2016 od 11:00 hodin svolává Odborový svaz dopravy tiskovou konferenci, na které mimo jiné vysvětlí svůj dosavadní a nastíní svůj budoucí postup při prosazování oprávněných požadavků mezd řidičů autobusů zajišťujících dopravní obslužnost.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Rozšíření dodatku KSVS bylo dne 20.5.2016 vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Email Tisk PDF

Dne 20.5.2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016.

Dne 1.6.2016 se Dodatek č.1 stane závazným i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Dodatek:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/256/Dodatek%20%C4%8D.%201%20ke%20Kolektivn%C3%AD%20smlouv%C4%9B%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20stupn%C4%9B%20na%20rok%202013-2016.pdf

Sdělení MPSV:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/256/sb0060-2016.pdf

 

Jednání dopravní tripartity ze dne 9.5.2016

Email Tisk PDF

Včera dne 9.5.2016 se konala dopravní tripartita za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, předsedy OSD Luboše Pomajbíka a prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. Tripartita se neshodla na tom, jak zvýšit mzdy řidičů zajištujících dopravní obslužnost krajů. Sociální partneři se shodli na tom, že metodika MMR pro zadávání veřejných zakázek není řešením. Zaprvé není pro kraje závazná a za druhé nelze uplatnit na již uzavřené smlouvy. Další jednání již za účasti premiéra proběhne 18. května na Plenární schůzi tripartity.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/tripartita-se-neshodla-na-tom-jak-zvysit-platy-ridicum-autobusu--1611656

   

ÚOHS zrušil tendr Královéhradeckého kraje

Email Tisk PDF

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil tendr Královéhradeckého kraje na autobusové dopravce. Odborový svaz dopravy tento tendr dlouhodobě kritizuje a v minulosti podal dva podněty k jeho přezkoumání. http://domaci.ihned.cz/c1-65275730-antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-autobusy-za-5-6-miliardy-kralovehradecky-kraj-se-odvola

 

Změna Řádu právní pomoci OSD

Email Tisk PDF

Dne 20.4.2016 schválilo Předsednictvo OSD změnu Řádu právní pomoci s účinností od 1.5.2016. Většina změn je technické nebo formulační povahy. Výjimkou je nové pravidlo, které zakazuje Předsednictvu OSD poskytnou bezplatné právní zastoupení při problémech, které vznikly v době, kdy žadatel nebyl členem.

Podmínkou poskytnutí bezplatného právního zastoupení je, že rozhodná skutečnost, která vyvolala potřebu právního zastoupení (např. dopravní nehoda či porušení povinnosti zaměstnavatelem) vznikla v době členství v OSD.“

Mgr. Jakub Barták, právní oddělení OSD

 

Zpráva o poskytování právní pomoci za rok 2015

Email Tisk PDF

Právní pomoc členům OSD se poskytuje formou

A) Bezplatného právního zastoupení

B) Bezplatného právního poradenství

A) Bezplatné právní zastoupení

Právní pomoc bezplatným právním zastoupení vyžaduje sválení žádosti o poskytnutí právní pomoci Předsednictvem OSD. V roce 2015 projednalo Předsednictvo OSD celkem 40 žádostí. Z toho jedna právní pomoc nebyla schválena, neboť nesouvisela s výkonem práce. Poskytování právních pomocí v důsledku dopravních nehod (32) i nadále převažuje nad oblastí pracovněprávní (8). Naopak drtivá většina ústních či písemných konzultací, jejichž poskytnutí nevyžaduje schválení žádosti o právní pomoc Předsednictvem OSD, je z oblasti pracovněprávní.

V roce 2015 bylo za poskytnutí právní pomoci úhradou právního zastoupení advokáty zaplaceno ze strany OSD celkem 435.930,00 Kč. Čerpaná částka tvořila 79,26 % částky rozpočtové. Zastoupení advokátem se v zásadě uplatňuje při dopravních nehodách.

Ve výše uvedené sumě nejsou zahrnuty náklady právního zastoupení právníky PP ČMKOS. Služby PP ČMKOS jsou nám poskytovány bezplatně na základě členství v ČMKOS. Zastoupení právníky PP ČMKOS se v zásadě uplatňuje při pracovněprávních sporech.

B) Bezplatné právní poradenství

Bezplatné právní poradenství se realizuje formou ústního poradenství, písemných stanovisek a v případě nezbytné potřeby sepsáním žalobních návrhů, smluv popřípadě jiných listin. K jeho poskytnutí není vyžadováno schválení žádosti o právní pomoc Předsednictvem OSD. Bezplatné právní poradenství se realizuje zejména prostřednictvím právníků a dalších poradců v zaměstnaneckém poměru k OSD a též prostřednictvím právníků PP ČMKOS. Na základě dohody mezi OSD a Sdružením nájemníků ČR (SON) mají naši členové právo též na bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. Příspěvek spojený s krytím nákladů poradenství hradí OSD.

Mgr. Jakub Barták, právní oddělení OSD

 

Kolegové působící ve společnosti PSOTA, s.r.o. mají plnou podporu Předsednictva OSD

Email Tisk PDF

Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém zasedání dne 20. dubna 2016 vyslovilo plnou podporu všem kolegům ze základní organizace působící ve Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o při jejich úsilí uzavřít kolektivní smlouvu a při prosazování a obhajobě oprávněných zájmů zaměstnanců.

Odborový svaz dopravy je připraven poskytnout veškerý potřebný servis a zázemí.

Na následujícím odkazu naleznete dopis předsedy OSD: http://www.osdopravy.cz/attachments/article/249/2016-04-20%20-%20OSD%20-%20PSOTA.PDF

 

Stávková pohotovost ve společnosti PSOTA, s.r.o.

Email Tisk PDF

Vyhlášení stávkové pohotovosti

Na podzim roku 2015 začala působit ve Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. odborová organizace, která sdružuje zaměstnance této společnosti. Tato organizace spadá pod Základní organizaci Odborového svazu dopravy DPMB. Dne 16. prosince byl předložen vedení společnosti návrh kolektivní smlouvy v písemné podobě. Vedení společnosti se k němu po mnoha urgencích vyjádřilo velice vlažně a v podstatě za půl roku jednání o kolektivní smlouvě nijak nepokročilo. Mimo jiné i proto, že dohodnuté schůzky byly několikrát zrušeny nebo přeloženy, a to vždy ze strany ředitele podniku. Odpověď na návrh kolektivní smlouvy dostaly odbory po několika urgencích až 9. března, a to ještě navíc jen ve formě předběžného vyjádření. Jednání nad textem kolektivní smlouvy mezi odbory a vedením podniku ve smyslu, jak o něm hovoří zákon o kolektivním vyjednávání, zatím neproběhlo. Odbory byly připraveny v tomto období jednat kdykoliv. Od podání návrhu kolektivní smlouvy uplynuly 4 měsíce, kdy nám vedení s.r.o. dávalo najevo nezájem o oprávněné požadavky zaměstnanců. První skutečné jednání proběhlo 19. dubna, ale nepřineslo žádné výsledky.

Na základě těchto skutečností a v důsledku dlouhodobě neřešených problémů zaměstnanců se členové Odborového svazu dopravy firmy ZDS PSOTA, s.r.o. rozhodli k vyhlášení

stávkové pohotovosti, a to ode dne 19. dubna 2016.

Libor Weinstein, předseda ZO OSD DPMB

Ve Znojmě, 19. 4. 2016

 

OS KOVO podporuje důstojné mzdy v dopravě

Email Tisk PDF

Odborový svaz KOVO vyjádřil plnou podporu Předsednictvu OSD a vedení OSD při dalším jednání za důstojné mzdy v dopravě. OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 107.000 členů nejen z kovoprůmyslu. Za vyjádření této podpory děkujeme.

 

Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky

Email Tisk PDF

Na základě dohody mezi Odborovým svazem dopravy a Sdružením nájemníků ČR (dále jen SON) mají naši členové právo též na bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. Příspěvek spojený s krytím nákladů poradenství uhradí OSD. Podmínkou je řádné hrazení členských příspěvků OSD.

Prokáže-li člen členství může využít:

Poradenství formou emailu, či jinou písemnou formou

Telefonické poradenství

Osobní konzultace v poradnách včetně odborné advokátní pomoci


Další informace a kontakty naleznete na stránkách SON http://www.son.cz/index.php

V příloze nebo na následujícím odkazu naleznete Vyhodnocení dohody o vzájemné spolupráci za rok 2015

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/245/Vyhodnocen%C3%AD%20vz%C3%A1jemn%C3%A9%20spolupr%C3%A1ce.pdf

 


Strana 1 z 17

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS