Jednání s premiérem v Ústeckém kraji

Email Tisk PDF

Dne 12.7.2016 se v Ústí nad Labem uskutečnilo setkání představitelů dopravních odborů s předsedou vlády Mgr. B.Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Mgr. M.Marksovou, předsedou Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J.Foldynou, za účasti řady dalších regionálních politiků.

Předmětem jednání byla především kritická situace v zajišťování dopravní obslužnosti autobusy, a rámcově problémy v železniční dopravě.

Předseda Odborového svazu dopravy znovu popsal celkově neúnosnou mzdovou, pracovní a sociální situaci řidičů zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.Opakovaně vyzval předsedu vlády k zásadnímu řešení situace cestou obecně platného předpisu a připomněl, že OSD je připraven podpořit svoje oprávněné požadavky i konáním stávky v dopravě.

Po celkem rozsáhlé diskusi lze konstatovat, že se stanoviska OSD a předsedy vlády nijak zásadně nezměnila a nesblížila.

OSD je přesvědčen, že prosazuje v zájmu svých členů i ostatních řidičů správnou věc, navrhuje řešení, a nehodlá ze svých požadavků nijak ustoupit.


Proto je nutné připomenout, že

o konání stávky rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu dopravy již dne 1.6.2016,

konání stávky má jednoznačnou podporu naprosté většiny členů OSD i dalších zaměstnanců,

OSD a jeho základní organizace nepřetržitě pracují na její přípravě.Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Nemoci z povolání

Email Tisk PDF

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, upravuje ve své příloze kompletní seznam nemocí z povolání. Jednotlivé nemoci jsou v seznamu rozděleny celkem do šesti kapitol.

  1. kapitola obsahuje nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
  2. kapitola pojednává o nemocích z povolání způsobených fyzikálními faktory,
  3. kapitola zařazuje nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice,
  4. kapitola nemoci z povolání kožní,
  5. kapitola nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  6. kapitola nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.

Uvedené NV č. 290/1995 Sb. bude v dohledné době doplněno o další chorobu – nemoc z povolání – vzniklou z dlouhodobé fyzické zátěže bederní páteře. Tato nemoc z povolání je již mezirezortní pracovní skupinou schválena. Choroba by se snad mohla týkat i některých řidičů (hlavně řidičů nákladních vozidel), ale i zaměstnanců pošt.

Uvedený seznam nemocí z povolání v NV č. 290/1995 Sb. je možno doplnit o další nemoci z povolání (další onemocnění páteře apod.) na základě kvalifikovaného návrhu a následném projednání a schválení v mezirezortní skupině MPSV. Podklady musí být zpracovány odborně, společně s rozbory a stanovisky lékařů pracovně lékařské péče nebo registrujícími lékaři těch zaměstnanců, kterých se onemocnění týká. Zpracování podkladů by mělo obsahovat široký okruhu zaměstnanců (řidičů), kterých se nemoc nebo postižení týká. Bylo by možné využít i poznatků či zkušeností ze zahraničí.

Postup při uznávání nemocí z povolání

(řidičů nebo obecně zaměstnanců)

Zaměstnanec trpící onemocněním, které je obsaženo v příloze NV č. 290/1995 Sb., postupuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Uznávání nemocí z povolání provádějí střediska nemocí z povolání na základě posouzení zdravotnickým zařízením, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství (tzv. pracovně lékařská pracoviště).

Toto pracoviště posuzuje onemocnění, u něhož vzniklo podezření, že se jedná o nemoc z povolání, z podnětu:

a) ošetřujícího lékaře (tzv. registrujícího lékaře) nebo

b) fyzické osoby trpící onemocněním.

Pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení onemocnění na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění. Podmínky vzniku onemocnění ověřuje příslušná krajská hygienická stanice. Po posouzení onemocnění předloží pracovně lékařské pracoviště případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání lékařského posudku příslušnému středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo. Středisko poté vydá posudek a uzná nebo neuzná nemoc z povolání.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku může dát pacient (respektive zaměstnanec) nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti (zaměstnavatel), pokud se domnívají, že je posudek nesprávný. Návrh se podává vedoucímu zdravotnického zařízení, prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

Odkaz: Nařízení vlády č. 290/1995 Sb

V Praze dne 21. 6. 2016

Zpracoval: Ing. Václav Švarc SIBP a Mgr. Ivana Hornišová právní oddělení OSD

 

Informace o jednání s ministrem Jiřím Dienstbierem

Email Tisk PDF

Kvůli plánované stávce řidičů autobusů se dne 10.6.2016 uskutečnilo jednání mezi předsedou Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Informace o průběhu a výsledku jednání jsou k dispozici v PŘÍLOZE.

 

Legislativní novinky za období 18.4.2016 – 3.6.2016

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů od 18. 4. 2016 do 3. 6. 2016, které se dotýkají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/263/32.%20P%20OSD%20-%20Vydan%C3%A9%20obecn%C4%9B%20z%C3%A1vazn%C3%A9%20p%C5%99edpisy%20na%20web.pdf


 

Seznam zaměstnavatelů na které byl rozšířen Dodatek č.1 KSVS

Email Tisk PDF

Odborový svaz dopravy a Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy uzavřely dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Tento dodatek navýšil odměňování za „čekání mezi spoji“ u řidičů autobusů linkové osobní dopravy, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km. Každé přerušení práce, které je kratší než 16 minut, je nyní pracovní dobou a to i z hlediska odměňování. Delší přerušení se pak sčítají a odměňují obdobně jako doposud tj. 50,-Kč za každou celou hodinu. V kolektivní smlouvě lze sjednat vyšší odměnu.

V rámci této skupiny řidičů se nově hovoří o odměňování za „přerušení práce v rámci dělené směny“ a nikoliv o odměňování za „čekání mezi spoji“. Důvodem těchto formulačních změn je nejen výše uvedená faktická změna systému odměňování, ale též zamezení dalšímu zneužívání institutu dělené směny v původním slova smyslu.

Změny se nedotýkají řidičů autobusů u linek nad 50 km. Ti jsou odměňováni tak jako doposud v souladu s Nařízením vlády č. 589/2006 Sb.

Dodatek nabyl účinnosti dne 1.1.2016 a tímto dnem se stal závazným pro všechny zaměstnavatele sdružené v sekci silniční dopravy. Smluvní strany dále požádaly MPSV o rozšíření závaznosti tohoto dodatku na další podnikatelské subjekty.

Dne 20.5.2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Dne 1.6.2016 se tedy Dodatek č.1 stal závazným i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Předkládáme Vám seznam relevantních zaměstnavatelů, na které byl dodatek rozšířen a kteří se jím musí od 1.6.2016 řídit.

Odkazy:

Seznam zaměstnavatelů

Sdělení MPSV o rozšíření Dodatku č.1

Dodatek č. 1

Seznam zaměstnavatelů sdružených v sekci silniční dopravy naleznete na webuSvazu dopravy České republiky

 

Usnesení ZO OSD MOTOL k vyhlášení stávky

Email Tisk PDF

Včera dne 1.6.2016 vydal výbor ZO OSD MOTOL usnesení ve kterém své členy a sympatizanty vyzývá k aktivní účasti na stávce. ZO OSD MOTOL působí v Dopravním podniku hlavního města Prahy, kde jsou mzdy řidičů vyšší než minimální hranice požadovaná odbory. Věříme, že není třeba vysvětlovat váhu solidárního postoje ZO OSD MOTOL.


Usnesení k vyhlášení STÁVKY:

ZO OSD Motol se připojuje ke STÁVCE VYHLÁŠENÉ ODBOROVÝM SVAZEM DOPRAVY dne 1.6.2016.

Termín STÁVKY VYHLÁSÍ PŘEDSEDNICTVO OSD tři dny před konáním stávky a sdělí jej prostřednictvím medií.
OSD nyní dává dva měsíce prostor na jednání s vládou a s kraji.

Výbor základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol vyzývá své členy a sympatizanty, aby se STÁVKY AKTIVNĚ ZÚČASTNILI. ZO OSD Motol chápe své zapojení do stávky jako solidární krok s kolegy a kolegyněmi v ČR. Stávka není primárně zaměřena proti našemu zaměstnavateli.

CÍLEM STÁVKY je dosáhnout zvýšení velmi nízkých mezd, hlavně(nejen) u řidičů v regionech (i např. jen 60Kč/hod, atp.) na rozumnou úroveň, zajišťující důstojný a slušný život.
Snaha o slušný plat má podporu premiéra i ministra dopravy, přesto vláda, ani kraje, nečiní kroky k nápravě. Stávka je legitimní, v souladu se zákonem a Ústavou ČR. Stávkujícím NESMÍ HROZIT ŽÁDNÝ POSTIH! (kontakt na právníky Odborového svazu dopravy: 731622980 , 731622978, 731622974)

Mizivé mzdy v regionech jsou často dávány za příklad městským aglomeracím a brání tak v navýšení platů i například v Praze ( viz například názor minulého gen. ředitele DPP: „..proč bychom vám měli dávali tolik, když oni tam dělají jen za tolik…“)

ZO OSD Motol děkuje všem, kteří podpoří vyhlášenou stávku.
ZO OSD Motol vyplatí ze svých zdrojů stávkujícím členům příspěvek na stravování, tak aby se do stávky mohli zapojit i zaměstnanci s nízkými příjmy a s napjatým rodinným rozpočtem.

V Praze dne 1.6.2016
Za Výbor základní organizace – Zabloudil Jiří dr.h.c.
předseda ZO OSD Motol


 

TISKOVÁ ZPRÁVA – Předsednictvo OSD rozhodlo o konání stávky

Email Tisk PDF

Předsednictvo Odborového svazu dopravy rozhodlo o konání stávky řidičů autobusové dopravy zajištujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

Odborový svaz dopravy s plnou vážností vyzývá vládu, samosprávy a všechny zúčastněné, aby období měsíců června a července využily k intenzivním jednáním o vyřešení sporu a předešly vážnému sociálnímu konfliktu.

Termín a rozsah stávky bude vyhlášen 3 dny před jejím konáním. Tisková zpráva je k dispozici ZDE.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA k vyjádření hejtmana Jihočeského kraje

Email Tisk PDF

Dne 30.5.2016 oznámil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola Jihočechům, že chystané protesty řidičů se nedotknou Jihočeského kraje. Toto vyjádření se nezakládá na pravdivých informací a proto Odborový svaz dopravy vydává následující tiskovou zprávu.

 

Tisková konference OSD

Email Tisk PDF

Dnes 25.5.2016 v 11.00 se konala tisková konference, na které Odborový svaz dopravy sdělil, že ze stávkové pohotovosti přešel k přípravě protestních akcí včetně přípravy realizace celorepublikové stávky.

Dne 23.11.2015 vyhlásil Odborový svaz dopravy stávkovou pohotovost za účelem řešení neúnosných mzdových a sociálních podmínek řidičů jejichž prostřednictví je zajišťována dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. Odborový svaz dopravy jednal se zástupci vlády, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy a se zástupci krajů. Nedošlo ale ke shodě, která by umožnila skutečné řešení.

Vzhledem k tomu dospěl Odborový svaz dopravy k závěru, že další jednání je nutné podpořit realizací účinných protestních akcí, k čemuž byl opakovaně vyzýván podpisovými archy z části členské základny.

O dalším postupu budete průběžně informováni.

Záznam celé tiskové konference:Ucelenou mediální reflexi naleznete například zde:

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ridici-autobusu-hrozi-stavkou-dejte-nam-alespon-130-korun-na/r~5109288e21c711e6a4100025900fea04/

Část videozáznamu je k dispozici na ČT24:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1796453-ridici-autobusu-chystaji-protesty-hrozi-i-stavkou

Předseda OSD Luboš Pomajbík v Českém rozhlasu:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/ridici-autobusu-zacali-chystat-protestni-akce-kvuli-nizkym-mzdam--1616827

Facebookové stránky:

https://www.facebook.com/osdopravy.cz/

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Email Tisk PDF

TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 24.5.2016


Dne 9.5.2016 se konalo jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu za účasti ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, předsedy OSD Luboše Pomajbíka a prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslava Hanáka.

Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu se neshodl na tom, jakým opatřením zvýšit mzdy řidičů zajištujících dopravní obslužnost krajů.

Sociální partneři se však shodli na tom, že mzdy řidičů je nutné upravit, a současně na tom, že Metodické doporučení MMR pro zadávání veřejných zakázek není řešením. Jednak není pro kraje závazné, jednak je nelze uplatnit na již uzavřené smlouvy.

Další jednání již za účasti premiéra proběhne 18. května na Plenární schůzi tripartity.


Dne 18.5.2016 se konalo jednání Plenární schůze RHSD ČR, kterého se také zúčastnili premiér vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, ministr dopravy Ing. Dan Ťok a předseda OSD Luboš Pomajbík.

Projednávání problematiky zvýšení mezd řidičů autobusů zajišťujících dopravní obslužnost byl věnován skutečně podstatný časový prostor, ale opakovaně nedošlo k dohodě, jakým opatřením mzdy zvýšit.

Ministr dopravy opět, a bohužel opět zcela mimo realitu, doporučil, aby odbory úroveň mezd řešily se stranou zaměstnavatelů.


Dne 24.5.2016 se konalo jednání Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů, které se zúčastnil jako host premiér vlády Mgr. Bohuslav Sobotka.

Na projednání problematiky zvýšení mezd řidičů autobusů zajišťujících dopravní obslužnost nebyl prostor, nedošlo ani k očekávanému jednání, tudíž nedošlo ani k dohodě, jakým opatřením mzdy zvýšit.


Na den 25.5.2016 od 11:00 hodin svolává Odborový svaz dopravy tiskovou konferenci, na které mimo jiné vysvětlí svůj dosavadní a nastíní svůj budoucí postup při prosazování oprávněných požadavků mezd řidičů autobusů zajišťujících dopravní obslužnost.


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Rozšíření dodatku KSVS bylo dne 20.5.2016 vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Email Tisk PDF

Dne 20.5.2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016.

Dne 1.6.2016 se Dodatek č.1 stane závazným i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Dodatek

Sdělení MPSV

 

 


Strana 1 z 18

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS