OSD v mediích o mzdách řidičů

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete audio záznam živého vstupu předsedy OSD Luboše Pomajbíka v pořadu Českého rozhlasu (10:00-10:00):

http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2017-01-19/10


 

Informace o jednání s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem

Email Tisk PDF

Z iniciativy Odborového svazu dopravy se dnes konala schůzka o řešení problému s financováním mezd řidičů autobusů v Ústeckém kraji. Jednání se vedle předsedy a místopředsedy Odborového svazu dopravy zúčastnili:

předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip,

poslanec PČR JUDr. Stanislav Grospič,

náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast dopravy Jaroslav Komínek,

vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jindřich Franěk.


Strany projednaly aktuální situaci v Ústeckém kraji a vyjasnily si svá stanoviska.

Zástupci Odborového svazu dopravy uvedli, že trvají na včasné realizaci řešení ve prospěch zaměstnanců. Stávající vyhrocenou situaci, která vedla k vyhlášení stávkové pohotovosti, a ke které vůbec nemuselo dojít, je třeba ze strany kraje a zaměstnavatelů neprodleně odblokovat. Zástupci Odborového svazu dopravy jasně deklarovali, že nařízení upravující nárůst minimální hranice odměn řidičů autobusů jsou právně závazná a zaměstnavatelé se jimi musí bezpodmínečně řídit.

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek deklaroval, že Ústecký kraj udělá vše proto, aby se formou dodatků ke stávajícím smlouvám zajistilo navýšení plateb ze strany krajů na pokrytí nárůstu mezd řidičů.

Bylo dohodnuto, že až do vyřešení situace bude probíhat další komunikace zúčastněných stran.

 

Mzdy řidičů autobusů v mediích

Email Tisk PDF

Vláda podle předsedy Bohuslava Sobotky pomůže krajům při navyšování mezd řidičů autobusů.

Odkaz na článek ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2016475-vlada-podle-sobotky-pomuze-krajum-pri-navysovani-mezd-ridicu

 

Tripartita jednala o kompenzaci zvýšených mzdových nákladů dopravců

Email Tisk PDF

Na včerejším jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) se mimo jiné projednávala otázka jak ze strany krajů kompenzovat zvýšené mzdové náklady dopravců vyvolané nárůstem minimální zákonné hranice odměn řidičů autobusů. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová jednoznačně uvedla, že růst mezd lze řešit dodatky ke stávajícím smlouvám mezi dopravci a kraji. Dnes proběhne jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky s Asociací krajů ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

   

Informace o jednání s hejtmanem Plzeňského kraje

Email Tisk PDF

Dne 4.1.2017 proběhlo jednání s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem. Jednání se zúčastnili předseda a místopředseda OSD a též předsedové základních organizací OSD působících v Plzeňském kraji.

Cílem jednání bylo zjistit postoj kraje ke zvýšení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti vyvolanou schváleným navýšením minimální hranice odměn řidičů autobusů.

Výsledek jednání:

Hejtman Plzeňského kraje vyjádřil stanovisko, že kraj je připraven se podílet na zvýšené finanční náročnosti dopravy za předpokladu předložení relevantních údajů od jednotlivých zaměstnavatelů.

Za podstatný výstup jednání lze považovat též vyjádření, že Předsedové základních organizací OSD Plzeňského kraje mají kdykoliv možnost jednat přímo s panem hejtmanem.

   

Informace z jednání na Krajském úřadě Zlínského kraje dne 29. 11. 2016

Email Tisk PDF

Na následujícím odkazu naleznete informaci z jednání na Krajském úřadě Zlínského kraje:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/301/workshop_verejna_linkova_doprava161129zlin.pdf

 

Informace z jednání s předsedou vlády dne 28. 11. 2016

Email Tisk PDF

V návaznosti na předcházející jednání a aktivity Odborového svazu dopravy svolal předseda vlády na 16:00 dne 28.11.2016 jednání, kterého se mimo předsedy OSD zúčastnili 1. náměstek MPSV ČR Mgr. et Mgr. Robert Baxa a náměstek MMR ČR JUDr. Jan Blecha.

Cílem jednání bylo vyřešit dotazy jednotlivých krajů a dopravních firem k zajištění financování nárůstu zaručených mezd, odměn za čekání a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí řidičů autobusů od 1.1.2017.

Projednávána byla současná legislativní úprava, stanovisko MMR ČR, stanovisko MPSV ČR, stanovisko ÚOHS a především praktická realizace příslušných nařízení vlády.

Bylo dohodnuto:

1. Příslušná nařízení vlády jsou platná a je povinností zaměstnavatele hradit zaměstnancům od 1.1.2017 všechny nároky z nich vyplývající.

2. MMR ČR připraví mnohem stručnější a jasnou metodiku - návod řešení pro kraje a zaměstnavatele, jakým způsobem postupovat při zvýšeném nároku na financování dopravní obslužnosti. Současně po jeho projednání s OSD bude jednat s Asociací krajů ČR.

3. MPSV ČR připraví metodický materiál a po jeho projednání s OSD bude jednat se Svazem dopravy ČR.

Odborový svaz dopravy deklaroval, že je i nadále připraven ke všem užitečným jednáním se všemi zúčastněnými subjekty, především s orgány státní správy, a po jejím ustavení také s Asociací krajů ČR. OSD rovněž již dříve nabídl spolupráci zaměstnavatelům v případě, že by se v některém kraji vyskytly problémy při financování zvýšených nákladů na dopravní obslužnost.

Závěr:

Výše a výplata zaručených mezd, odměn za čekání a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí řidičů autobusů od 1. 1. 2017 je zaručena!

Zaměstnavatel je musí vyplácet i v případě, kdyby neměl dohodnutou kompenzaci od zadavatele (kraje, obce).

Pokud někde bude problém s kompenzací ze strany zadavatele, je Odborový svaz dopravy připraven účinně jednat a spolupracovat.


S přátelským pozdravem


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 

Informace z jednání na Krajském úřadě Libereckého kraje dne 28. 11. 2016

Email Tisk PDF

Dne 28.11.2016 od 14:00 hodin se uskutečnilo jednání u hejtmana Libereckého kraje v souvislosti se zvýšením mezd řidičů autobusů od 1.1.2017.

Jednání se zúčastnili zástupci odborových organizací BusLine a.s., ČSAD Liberec, ČSAD a.s. Ekobus a.s., místopředseda Odborového svazu dopravy a zástupci zaměstnavatelů uvedených firem.

Všichni účastníci jednání se shodli na tom, že realizace Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. může přinést určité problémy.

Zástupci zaměstnavatelů jasně deklarovali, že uvedené Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. plně respektují a jsou připraveni jej od 1.1.2017 realizovat.

Zástupci odborových organizací toto prohlášení zaměstnavatelů uvítali s tím, že to napětí u řidičů ve firmách uklidní.


Bc. Alfonz Kokoška

místopředseda

Odborového svazu dopravy

 

Informace k zaručeným mzdám od 1. 1. 2017

Email Tisk PDF

Odborový svaz dopravy obdržel dne 16.11.2016 ze sekretariátu hejtmana Libereckého kraje korespondenci kraje a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k řešení nárůstu mezd řidičů autobusů dle Nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Protože stanovisko MMR ČR podle našeho názoru zásadně koliduje s dohodnutými závěry a výstupy dlouhodobých jednání, které jsou obsaženy i v Komentáři Odborového svazu dopravy, proběhla z iniciativy Odborového svazu dopravy řada intenzivních jednání.

Ihned dne 16. 11. 2016 předseda Odborového svazu dopravy informoval o stávajícím problému předsedu vlády.

Dne 21. 11. 2016 proběhlo jednání se zástupci Svazu dopravy ČR na zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Dne 21. 11. 2016 odpoledne jednal předseda Odborového svazu dopravy s předsedou vlády a bylo dohodnuto, že se problémem bude zabývat vláda na svém jednání dne 23. 11 . 2016.

Současně dne 21. 11. 2016 jednal místopředseda Odborového svazu dopravy s předsedou Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, na kterého se Odborový svaz dopravy obrátil jako na dohledový orgán v oblasti zadávání veřejných zakázek. Panu předsedovi ÚOHS bylo sděleno stanovisko Odborového svazu dopravy a předána odpověď MMR ČR Libereckému kraji.

Dne 23. 11. 2016 se jednání vlády zúčastnil dle dohody také předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj. Po jednání vlády informoval předsedu Odborového svazu dopravy, že situaci konzultoval s předsedou vlády a přislíbil, že do 28. 11. 2016 poskytne Odborovému svazu dopravy své stanovisko a návrh řešení.

Odborový svaz dopravy vychází z faktu, že příslušná nařízení vlády jsou platná a závazná a ze strany krajů i státu byla jednoznačně deklarována ochota a připravenost k jejich realizaci.

Odborový svaz dopravy je stejně jako doposud i nadále připraven prosazovat oprávněné zájmy svých členů. Předsednictvo Odborového svazu dopravy na svém 2. zasedání dne 16. 11. 2016 přijalo mimo další také usnesení, "reagovat neprodleně při nerealizování  přijatých usnesení" ohledně mezd platných od 1. 1. 2017.


S přátelským pozdravem


Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

 


Strana 1 z 21

Vyhledávání

Odbory+


ProjektyPortál ČMKOS